Сигурни, облачно управлавани Wi-Fi решения

Wi-Fi

Сигурни.
Лесни.
Интелигентни.

Пробвайте Wi-Fi в WatchGuard Cloud.

SECURE WI-FI

Основни
Функции на защита

WatchGuard подобрява вашето безжично изживяване чрез Wi-Fi 6 точки за достъп, централизирано управление и интелигентно отчитане.

Wi-Fi 6
Точки за достъп

Wi-Fi в
WatchGuard Cloud

Отчети &
Прозрачност

Wi-Fi
използване

WatchGuard Wi-Fi 6 точки за досъп

Подготвени за бъдещето мрежи от всякакви форми и размери с Wi-Fi в WatchGuard Cloud. От домашните офиси до обширните корпоративни инфраструктури. WatchGuard разполага с Wi-Fi 6 технология със сигурни WPA3 криптирани точки за достъп, проектирани специално за вас.

Улсеснено Облачно Управление

Управлението на Wi-Fi и мрежовите настройки в WatchGuard Cloud осигурява сигурни безжични връзки, които са лесни за управление. Управление на правилата, внедряване с нулево докосване, портали за прихващане, VPN конфигурация и надстройки са достъпни само с едно кликване. С богата интеграция в нашето портфолио от продукти, като WatchGuard Endpoint Security, AuthPoint и Firebox, управлението на различни безжични услуги е лесно.

Изградете безжични мрежи от всякакъв тип

Wi-Fi е от съществено значение, за да поддържате връзка, да работите, да играете и да управлявате IoT устройства. Wi-Fi 6 точките за достъп на WatchGuard осигуряват изключителна производителност, безкомпромисно сигурни във всички случаи на употреба, като дистанционна работа, търговия, продажби и големи корпоративни ИТ среди.

Технологична Партньорска Екосистема

Интеграциите с продукти на други вендори помагат за осигуряване на Wi-Fi среда, достигане до нови клиенти и изграждане на лоялност към марката.